Home

Dienst begeleid werken- MAGDA


Magda staat voor Maatschappelijk Gewaardeerde Dagbesteding voor:

 *  Doelgroep 1: personen met een verstandelijke en/of fysische handicap, niet aangeboren hersenletsel en personen met autismespectrumstoornissen.
 *  Doelgroep 2: personen met een arbeidshandicap die door GTB doorverwezen worden naar Abreidszorg-Begeleid Werken.

Onder Begeleid Werken wordt verstaan: het op een individueel en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een (arbeids)beperking naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt.